Kalendář akcí

loader
Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2006

Řítí se na Vás uplynulý rok se

Salesiánským klubem mládeže Telč.

 


Úvod

Uplynulý rok byl ve znameních velkých změn. V lednu po devíti letech proběhly nové volby do statutárních orgánů klubu. Konkrétní jména naleznete v jedné z kapitol. Novému vedení se mimo jiné povedlo zlepšit vnitřní administrativu, komunikaci s ústředím i obnovit standardní dotační systém i zlepšit vazbu na místní duchovní správu. Tyto změny se pozitivně odrazily na samotných akcích pořádaných pro děti a mládež. Ve srovnáním s minulým rokem došlo k výraznému navýšení a zkvalitnění většiny pořádaných aktivit. Obnovením funkce klubu, jako samostatného právního subjektu, například umožnilo i účetní praxe studentkám z místní střední ekonomické školy. Rád bych zmínil i p. Michala Mareše jako činného člena klubu, kterému se podařilo uspořádat několik nových a úspěšných aktivit, ať již to byla biblická soutěž, nebo pravidelná hra volejbalu pro mládež, který pod klub přešel během září.

V následujících kapitolách najdete podrobný seznam pořádaných aktivit – schůzek, víkendů, chaloupek apod. Některé akce jsou podrobněji rozepsány. V jedné z kapitol se dočtete obecně o SKM Telč i o historii salesiánů v ČR. V poslední kapitole je zahrnuta účetní zpráva.

Na závěr úvodního slova, bych chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádaných akcích nějakým způsobem účastnili, svou přítomností, modlitbou, svým časem apod. Zvláštní dík patří všem rodičům našich dobrovolníků, protože jim umožnili strávit spoustu času v prostorách naší klubovny při různých plánovacích „slezinách“ i zúčastnit se pořádaných akcí. Děkuji.

Martin Kohoutek


Historie Salesiánů

Za počátek salesiánského díla lze označit datum 8. prosince 1841. Mladý kněz Giovanni (Jan) Bosco (1815 – 1888) v severoitalském městě Turíně se ujímá šestnáctiletého chlapce Bartolomea, kterého kostelník vyhnal z kostela. Osloví ho, projeví o něj zájem, rozezvučí strunu vzájemné sympatie a pozve ho na příští neděli na katechismus. První neděli přichází Bartolomeo s 8 kamarády a během několika let se kolem Dona Boska shromáždí přes 500 chlapců, kteří u něj naleznou chybějící domov, zameškané vzdělání, prostor pro hru a zábavu, ale i prostředí, kde by mohli rozvinout svůj život z víry. Tak vznikla Don Boskova oratoř, která po několika vynucených stěhováních nakonec zakotvila na Faldíku, jedné části Turína (odtud tzv. „valdocká oratoř“)

Na rozrůstající se oratoř Don Bosko nestačil sám, a proto se obklopil stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých chudých chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského, která je dnes nazývána Kongregací Salesiánů Dona Boska. Odtud také pochází zjednodušený název členů této kongregace – Salesiáni.

Salesiánský klub mládeže Telč (SKM Telč)

Salesiánský klub mládeže Telč je občanské sdružení, které se zabývá výchovou, formací a celkovým rozvojem mládeže v salesiánském duchu. Náplň činnosti pak tvoří kulturní a vzdělávací akce, sportovní činnosti, zájmové činnosti, teoretická příprava animátorů, zajišťování dotací a hospodářská doplňková činnost. Termín „v salesiánském duchu“ znamená, že činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách. Salesiáni jsou především známí svými chaloupkami (tábory) a prací s dětmi z dětských domovů. Křesťanství je zde chápáno jako soubor hodnot, na nichž animátoři staví při práci s dětmi a mládeží.

Myslíme si, že každé dítě touží po plnohodnotné zábavě, ať už vědomě či podvědomě, a to jde i bez alkoholu a jiných náhražek. Našim cílem je uspokojit jejich touhu po zážitcích, výjimečnosti, po kolektivu a dobrodružství, aby neměli potřebu své zážitky hledat v jiných pochybných zábavách. SKM Telč je zcela založeno na dobrovolnictví. Ke konci roku 2006 SKM Telč čítá 20 dobrovolných pracovníků.


 

Seznam pořádaných aktivit

Činnosti SKM Telč směřují k zajištění bohatého, celoročního volnočasového programu pro organizované i neorganizované děti a mládež (věkové kategorie 7-18 let) z regionu Telčska. Do volnočasových aktivit se mohou zapojit děti a mládež bez ohledu na své náboženské vyznání. Program zahrnuje pravidelné schůzky, vícedenní a jednorázové akce i letní chaloupky (tématické dětské tábory). Základním pilířem Salesiánského klubu mládeže Telč jsou však pravidelné celoroční aktivity, které ústí čtrnáctidenní chaloupkou. Během roku jsme vedli 9 pravidelných schůzek a uspořádali 5 víkendových pobytů a 5 chaloupek, dále pak několik kulturních a jednodenních výletů či akcí.

Pravidelné schůzky. Schůzky probíhají pravidelně jednou týdně (1,5 hodiny) v naší klubovně - budova katolického domu, nebo na faře v Telči. Respektujeme rozdělení na mladší a starší děti. Některé schůzky jsou tématicky zaměřené, a to platí zejména pro ministrantské schůzky. Náplň ostatních schůzek pak tvoří hraní her, tvořivá ruční práce, tanec apod. Cílem schůzek je vytvořit z dětí i samostatně správně fungující partu vrstevníků. Novinkou v našem programu je od září sportovní pravidelná aktivita volejbal v tělocvičně nových škol a taneční schůzky v katolickém domě. Schůzky vedou dobrovolníci starší osmnácti let, v několika případech jim pomáhají mladší asistenti.

- Schůzky, leden – červenec:

o ministrantská přípravka

o ministranti mladší

o ministranti starší

o mladší holky

o spolčo pro starší, smíšené

o dračí doupě pro mladší

o dračí doupě pro starší

- Schůzky, září – prosinec:

o taneční schůzky, jednou za měsíc

o sobotní volejbal na nových školách

o ministrantská přípravka

o ministranti mladší

o ministranti starší

o mladší holky

o spolčo pro starší, smíšené

o dračí doupě pro mladší

o dračí doupě pro starší

Víkendovky.Víkendový pobyt bývá pořádán zpravidla pro zpestření pravidelné schůzkové činnosti na některé z okolních far. Náplň tvoří převážně hry, které není možné hrát během roku v klubovně. Na víkendových akcích je vždy přítomen zdravotník a plnoletá zodpovědná osoba jako hlavní vedoucí.

- Proběhlé víkendovky:

o starší ministranti fara Velká Lhota, jaro

o pro děti z prvního sv. přijímání fara Mrákotín, léto

o víkendové dračí doupě pro starší Vranov, léto

o mladší ministranti fara Mrákotín, podzim

o setkání vedoucích a asistentů chaloupek fara Mrákotín, podzim

o taneční víkend fara Mrákotín, podzim

Chaloupky. V průběhu školních prázdnin uspořádalo SKM Telč pro děti a mládež 5 běhů 14ti denních táborů „Chaloupek“, který navazuje na pravidelnou činnost dětí v průběhu školního roku. Každý běh je určen pro jednu skupinu dětí, a to v rozdělení: mladší kluci, starší kluci, smíšený tábor pro mladší děti, smíšený tábor pro starší děti. V každé skupině bylo maximálně 20 dětí. Důvod menšího počtu v jednotlivých bězích tábora je, že se děti dokáží v menším počtu mnohem snadněji stmelit v kolektiv, dát vzniknout novým přátelstvím i se lépe vytvoří vztah mezi vedoucím a dítětem. Každý běh letního tábora měl zvolenou určitou tématiku – Stvoření světa, Cesta kolem světa a další. Organizačně je letní tábor zajišťován prostřednictvím dobrovolníků - každého běhu tábora se zúčastní 6-7 vedoucích, včetně zdravotníka a hlavního vedoucího s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

- Chaloupky:

o mladší smíšená, únor – jarní prázdniny, Velká Lhota 7 dní

o mladší kluci, červenec, Beskydy,14 dní

o starší kluci, červenec, Brtníky, 14 dní

o smíšená mladší, srpen, Vranov nad Dyjí 14 dní

o smíšená starší, srpen, Rychnov n. M. 14 dní

Jednodenní a kulturní. Během roku mají děti i mládež možnost se zúčastnit některé z jednodenních akcí. Nezapomínáme ani na rodiče a pro ně pořádáme oblíbený ples v Sedlejově, zde se také naše starší mládež účastní organizace.

- Jednodenní a kulturní akce:

o ples nejen křesťanské mládeže, leden

o divadlo pro děti z prvního sv. přijímání, duben

o biblická soutěž v Telči, duben

o výlet pro děti z prvního sv. přijímání, duben

o den dětí ve spolupráci s KDU, červen

o ve spolupráci s jednotou Orel a KDU den farnosti

o biblická soutěž v Praha, listopad

o LARP – bitva dřevěnými meči, dvakrát během podzimu

Další aktivity. Během roku vykonaly dvě studentky Střední odborné školy v Telči u nás účetní praxi. Jedna z nich pak během podzimu psala o SKM Telč ročníkový maturitní projekt. V říjnu vznikly naše nové webové reprezentativní stránky www.telc.signaly.cz. O našich aktivitách vyšel článek v telčských listech a dostali jsme nabídku další spolupráce. Podali jsme grantovou žádost na Nadaci ČEZ s projektem – přitažlivé sporty pro děti a mládež. Výsledky této žádosti právě netrpělivě očekáváme. Získané prostředky budou sloužit na podporu aktivit v roce 2007, jaké aktivity to budou, se dozvíte v kapitole o plánech do budoucna.


 

O vybraných akcí

Ples. Specifickou akcí byl již tradiční, námi připravovaný „Ples nejen křesťanské mládeže“, který se konal v sobotu 21. ledna v Sedlejově, mimo jiné za účelem získání prostředků na další činnost klubu a prezentaci klubu veřejnosti. Neomezovali jsme se ale pouze na prezentaci klubu, ale snažili jsme se posílit tzv. zpětnou vazbu na akci formou sestříhaného videa, fotek apod. Ples byl pořádán zcela ve vlastní režii organizátorů včetně předtančení, půlnočního překvapení tzn. žádné komerční skupiny. Ples tedy připravovali dobrovolní pracovníci našeho klubu.

Organizátoři plesu se během roku pak setkali na „paintbolové bitce a kofola párty“. Budiž jim zmíněné akce odměnou a motivací do budoucna.

Martin Kohoutek

Ministrantská přípravka. Přípravka začala fungovat na konci října s devíti potenciálními ministranty. Přibližně půl roku jsme si s nimi více-méně hráli, od pololetí školního roku jsme je pak začali pomalu učit a přípravovat na jejich službu. Bohužel během roku tři kluci odpadli (většinou s tím, že se na ten úkol ještě necítí, že se toho bojí, ale za rok již určitě ministrovat začnou), takže 24. června bylo slavnostně přijato mezi ministranty šest kluků mezi první a čtvrtou třídou. Tito budou již příští rok navštěvovat schůzky pro mladší ministranty se svými zkušenějšími kolegy a dále se budou učit být lepší a lepší ve své službě u oltáře.

Ondřej Horník

Chaloupka Asterix a Obelix. Celotáborová hra je postavena na motivu francouzského komixu Asterix a Obelix. Úkol, který před sebou tito hrdinové mají, není o nic méně hrdinský: Postavit velkolepý palác pro Kleopatru. Odměnou za jejich úspěch jim bude královnin vděk, který by se snad mohl projevit i u Caesara a zaručit trvalou svobodu této poslední vzdorující galské vesnici. Zdatní galové, které si pozvala, se první týden snažili uvařit zapomenutý "Nápoj síly". Leč podařilo se to pouze jednomu týmu, který ale získal cennou věc - sílu do jedné hry po jeho vypití. Druhý týden byl ve znamení stavby paláce. Poslední den měla nadšená Kleopatra před sebou paláce tři, jeden hezčí než druhý. Odměnu dostali všichni v podobě pravé galské žranice.

Ing. David Kovář

L.A.R.P. Znovu se sešla bojová společnost a vybavena jekorovými meči, nadšením a bojovým duchem se vydala na Skalky. Tam se odehrál další LARP (Live Action Role Play – volně přeloženo: hraní rolí s živou akcí). Jinak řečeno simulovaná bitva s téměř všemi prvky šermu bez (příliš velké) možnosti zranění. Dva skotské klany tvořily znepřátelené strany a snažily se ovládnout bojiště nadpolovičním počtem bojovníků. Další stranou byli prodejní žoldáci, kteří šli za vyšší odměnou a přidávali se tu na jednu, tu na druhou stranu. Během dopoledne a části odpoledne jsme zvládli několik potyček a bitviček. O vítězi rozhodovalo mnohdy štěstí a jindy zase umění jedince vládnout lehkou jekorovou zbraní. Kdo byl, viděl, bojoval a vítězil. Kdo seděl doma, o mnoho přišel.

Ing. Vít Štancl

Biblická soutěž. 17. listopadu se již tradičně koná finále Celostátní biblické soutěže v Praze, to letošní bylo v pořadí již sedmé. Premiérově se sem probojovaly i tři týmy z Telče a v konkurenci republikové biblické špičky se ani v nejmenším neztratily. Celkem přijelo do Prahy změřit své síly na 130 dětí, rozdělených do tří kategorií podle věku. V té nejmladší do 9 let obsadil telčský tým 5. místo, v prostřední kategorii 5. a dokonce 2. místo, přičemž k vítězství chyběl opravdu jen krůček. Stříbrnému družstvu ve složení Jana Karpíšková, Martina Janková a Jiří Janek upřímně gratulujeme! Soutěž probíhá pod záštitou České církve evangelické a je otevřena dětem všech křesťanských denominací, což podtrhuje její přátelský ekumenický charakter.

P. Michael Mareš


Lednová valná hromada a volby

V lednu proběhla po delší odmlce valná hromada klubu a rovněž nové volby statutárních orgánů klubu. Nové volby se uskutečnily poprvé od založení klubu v roce 1998. Zde si můžete přečíst jejich výsledek.

Předseda – Bc. Martin Kohoutek

Místopředseda – Dana Kameníková

Rada klubu – Jan Pavlíček, Martina Kolmanová, Vladimír Smrčka

Revizní komise – Ing. Vít Štancl, Zbyněk Holý, Tereza Pavlíčková

Spolupráce s ostatními subjekty

Během roku se snažíme aktivně spolupracovat i s dalšími neziskovými organizacemi, hlavní spolupráce se týká Farního úřadu, Jednoty Orel, městské organizace KDU a Terapeutické komunity Podcestný mlýn. Zde uvádíme podrobně dvě z nich.

Farní úřad

Farní rodina zvláště pak děti tvoří od roku 2000 jednu z hlavních cílových skupin SKM Telč. Farní úřad Telč se podílí zvláště na propagaci pořádaných akcí. Místní kaplan je sám činným členem klubu a aktivně pořádá a organizuje několik pravidelných akcí – sobotní Volejbal, biblické soutěže apod.

- Ministranti z Telče. Salesiánský klub mládeže Telč má pod záštitou telčské ministranty. Pro ně pořádá během roku tři pravidelné schůzky – ministrantskou přípravku, ministranti mladší, ministranti starší. Zajišťuje jejich odbornou přípravu a pořádá pro ně během roku víkendové činnosti. Celoroční činnost pro ministranty je zakončená prázdninovým táborem.

- Farní ples. Třetí týden v lednu 2007 se uskuteční tradiční ples telčské farnosti. Salesiánský klub je jeho hlavním pořadatelem, farní úřad pak zajišťuje jeho propagaci.

- Akce pro děti z prvního sv. přijímání. Každým rokem se v rámci farnosti uskutečňuje příprava na první svaté přijímání pro děti. Třetím čtvrtým rokem bude v roce 2007 bude SKM Telč zajišťovat herní a kulturní aktivity pro rodiče a děti z přípravy. Akce probíhají během dubna a května. Jedná se především o Dětský den pro „přípravkáře“, Víkend pro „přípravkáře“ a hraná divadelní scénka pro děti i rodiče.

- Brigády v rámci farnosti. Dobrovolní pracovníci SKM Telč se během roku nárazově účastní několika brigád v roce 2006, to například bylo stavění Betléma. Obdobné Brigády se plánují i na rok 2007.

Terapeutická komunita Podcestný mlýn.

Spolupráce probíhá čtyři roky zvláště na secvičení dramatu s dobrovolníky SKM Telč na farní ples. Na rok bychom rádi spolupráci rozšířili.

- Farní ples. Pátým rokem dobrovolníci SKM Telč cvičí ve spolupráci s jedním z drama-terapeutů scénku na farní ples. Nácvik probíhá od října do prosince a scénka je uvedena na lednovém farním plese. Na lednový ples 2007 je plánovaná další spolupráce s SKM Telč (pořadatel plesu), a to prodej reklamních výrobku z dílny klientů terapeutického centra. Tržba z prodeje půjde v plné výši na pokrytí základních potřeb klientů.

- Půjčovna materiálů. Na rok 2007 je také nově naplánována spolupráce s SKM Telč v rámci půjčování dostupného materiálu. Konkrétně v rámci projektu na rok 2007 „Přitažlivé sporty pro děti a mládež“ (podaný v listopadu SKM Telč na nadaci ČEZ) půjde o půjčování paintballového vybavení.

Plány do budoucna

V příštím roce bychom rádi nadále rozvíjeli stávající aktivity s dětmi a mládeží. Nově plánujeme zakoupit paintballové vybavení a otevřít tuto aktivitu širší skupině starší mládeže.

Dále pak pro rozrůstající se skupinu vedoucí několik vlastních výletů a akcí. Na jaro plánujeme s kamarády vedoucími objet republiku pouze vláčkem po kolejích, tak snad se náš odvážný nápad podaří.

Náročným úkolem bude zajistit důležité financování z druhého zdroje, abychom nebyli zcela závislí na financích z ústředí. Nyní ke konci roku jsme navázali spolupráci s externí fundrasingovou firmou a v lednu spolu s nimi budeme žádat o grant na kraj Vysočina.


Účetní zpráva

Závěrka účetnictví - vedené zjednodušené formě:

Majetek

Na začátku období

Na konci období

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Peněžní prostředky v hotovosti

32500

1164

Cenné papíry a peněžní vklady

0

42062

Zásoby

0

0

Pohledávky (bez půjček)

0

0

Úvěry a půjčky (poskytnuté)

0

0

Aktivní opravná položka

0

0

Majetek celkem

32500

43225

Kontrolní číslo

 

0

Závazky

0

0

Závazky (bez úvěrů a půjček)

0

0

Úvěry a půjčky (přijaté)

0

0

Pasivní opravná položka

0

0

Rezervy

0

0

Závazky celkem

0

0

Rozdíl (jmění)

0

0

Kontrolní číslo

0

0

 

Výkaz o příjmech a výdajích:

Oddíl A

Příjmy, které nejsou předmětem daně

Druh

Příjmy

Výdaje

úroky z vkladů na BÚ

43

 

dary

 

 

dotace

41693

 

 

 

 

A. Celkem

41736

 

 

 

Oddíl B

Příjmy osvobozené

Druh

Příjmy

Výdaje

členské příspěvky

0

0

výnosy kostelních sb.

0

0

 

 

 

B. Celkem

0

0

Oddíl C

Hlavní činnost

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Daňové

Nedaňové

zisk +

ztáta

Kulturní a vzdělávací akce

52 093

37502

14591

Volný čas dětí a mládeže

118027

121936

41693

3909

Celkem

170120

159438

41693

10682

Oddíl D

Hospodářská činnost

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Daňové

Nedaňové

zisk +

ztáta

Přijmy z reklamy

0

0

0

0

0

Příjmy z pronájmu

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

Oddíl E

Celkový součet příjmů

Celekem A+B+C+D rozdíl celk. příjmů a výdajů = HV. ř. 10

Příjmy

Výdaje

HV = ř.10

211856

201131

10725

Základ daně

10682