Kalendář akcí

loader
Výroční zpráva 2009

 Výroční zpráva za rok 2009

Salesiánský klub mládeže Telč


Vraťme čas, na chvíli se zastavme a zavzpomínejme na uplynulý rok…

 


Úvod


Právě začínáte číst výroční zprávu Salesiánského klubu mládeže Telč. Rok 2009 byl ve znamení velkých změn. V září proběhly po 3,5 letech nové volby do vedení klubu na post předsedy sdružení. Více naleznete v jedné z kapitol výroční zprávy. Ke konci roku čekal nového předsedu nelehký úkol, a to zajistit transformaci Salesiánského klubu mládeže Telč na Salesiánské hnutí mládeže Klub Telč. V Telči a jejím blízkém okolí se totiž nenachází salesiánské středisko, kde kluby SKM vznikaly. SHM vznikají v místech, kde není přímý kontakt na salesiánské pracovníky, aby pomáhaly šířit salesiánskou myšlenku, proto se také SKM Telč zařadil mezi SHM Kluby. 31. 12. 2009 jsme se tak rozloučili se starým názvem našeho klubu a vložili naděje do let příštích, kdy dojde k zařazení do rodiny SHM. Věříme, že se to pozitivně odrazí na pořádaných aktivitách a pomůže nám to rozšířit nabídku stávajících akcí.

V následujících kapitolách najdete podrobný seznam pořádaných aktivit – schůzek, víkendů, chaloupek apod. Některé akce jsou podrobněji rozepsány. V poslední kapitole je zahrnuta účetní zpráva.

Na závěr úvodního slova, bych chtěla poděkovat všem, kteří se na pořádaných akcích nějakým způsobem podíleli - svou přítomností, modlitbou, svým časem apod. Zvláštní dík patří všem rodičům našich dobrovolníků, protože jim umožnili strávit spoustu času v prostorách naší klubovny při různých plánovacích „slezinách“ i zúčastnit se pořádaných akcí.

Tereza Pavlíčková

 


Seznam pořádaných aktivit, aneb bylo z čeho vybírat

SKM Telč se po celý rok snaží uspokojit touhu dětí po zážitcích, výjimečnosti, po kolektivu a dobrodružství prostřednictvím volnočasového programu. Směřuje k zajištění bohatého celoročního programu pro děti a mládež (ve věku 4 – 26 let) z regionu Telčska. Celoroční program zahrnuje pravidelné schůzky, vícedenní i jednodenní akce a hlavně letní chaloupky. Základem je však pravidelná celoroční aktivita, která pro mnoho dětí ústí ve čtrnáctidenní prázdninovou chaloupku.

Každým rokem se snažíme nabídku různých akcí zpestřovat něčím novým, což se nám povedlo také letos, kdy jsme nabídku pravidelné celoroční aktivity rozšířili o pěvecký sbor nazvaný Srdíčko a o výuku historického šermu. Sbor Srdíčko se letos pravidelně zúčastňoval dětských mší, které doprovázel zpěvem a hrou na kytaru a také Živého betlému.

Pravidelná celoroční činnost – schůzky

V letošním roce si mohly děti vybírat z různě zaměřených pravidelných schůzek. Probíhají pravidelně jednou za týden v naší klubovně, na faře v Telči nebo v tělocvičně ZŠ Hradecká.

Některé schůzky jsou tématicky zaměřené - zejména ministrantské schůzky. Náplň ostatních schůzek pak tvoří hraní her, tvořivá ruční práce, tanec, sport, hudba apod. Cílem schůzek je vytvořit z dětí samostatně správně fungující partu vrstevníků. Schůzky vedou dobrovolníci starší osmnácti let, v několika případech jim pomáhají mladší asistenti. Pravidelných schůzek se v letošním roce díky rozšíření nabídky účastnilo okolo 65 dětí od 4 – 18 let.

Pravidelné schůzky:

 • ministrantská přípravka – soustavná příprava na přijetí do ministrantského sboru
 • ministranti mladší – rozvoj ministrantských dovedností
 • ministranti starší – možnost pořádání akcí pro mladší kamarády
 • mladší dívky – ruční práce, hry v klubovně i venku
 • starší dívky – tanec, příprava akcí pro mladší kamarády
 • mladší Srdíčko – zpěv, doprovod Živého betlému
 • starší Srdíčko – zpěv, doprovod pravidelných dětských mší
 • volejbal – hra volejbalu
 • dračí doupě – fantasy hra na hrdiny
 • historický šerm – výuka základních kroků, krytů a útoků

Jednodenní akce

Každoročně SKM Telč pořádá několik jednodenních akcí různě tématicky zaměřených. Z  jednodenních akcí bych vyzvedla několik, které se velmi vydařily. Na začátku února jsme uskutečnili tradiční křesťanský ples, tentokrát na téma Valentýn. Zúčastnil se ho rekordní počet lidí, což je dobrou motivací k pořádání plesu také v následujícím roce. Další jednodenní akcí byl Živý betlém, kterému předcházela 4 tvořivá odpoledne. Děti zde vyráběly pod dozorem starších asistentů různé výrobky, které se při Živém betlému prodávaly a výtěžek byl věnován Domovu pro seniory v Telči. Tato akce byla uskutečněna s cílem uvědomění si potřeby pomáhat druhým. Rok završila vánoční besídka pro děti i vedoucí, na které jsme zavzpomínali na proběhlé akce a potěšili blízké maličkostí pod stromečkem.

Jednodenní akce:

 • Ples
 • Výlet pro děti z 1. svatého přijímání
 • Den farnosti
 • Pálení vysvědčení
 • Živý betlém
 • Vánoční besídka
 • Návštěva třešťských betlémů
 • Víkendové a jarní chaloupky

Pro zpestření pravidelné roční schůzkové činnosti bývá pořádán víkendový pobyt na některé z okolních far (Mrákotín, Cizkrajov). Letos se nám podařilo zavítat také na faru ve Staré Říši, kam jsme dosud nejezdili. Víkendové pobyty pořádáme vždy zaměřené na určitou skupinu dětí či mládežníků. Na víkendových akcích je vždy přítomen zdravotník a hlavní vedoucí. V letošním roce se nám podařilo opět rozšířit nabídku víkendových či týdenních pobytů. Nově přibylo šermířské soustředění a několik duchovních víkendů. Víkendových akcí se účastnilo přes 80 dětí ve věku 7 – 18 let.

Víkendové a jarní chaloupky

 

 • Jarní chaloupka – Záchrana pohádkové říše
 • Jarní chaloupka – Dobrodruh víry
 • Duchovní cvičení pro mladší děti
 • Duchovní víkend pro asistenty a vedoucí
 • Víkendový pobyt Stvoření světa – pro děti ze sboru Srdíčko
 • Šermířské soustředění
 • Ministrantská chaloupka
 • SportLife – sportovně zaměřený víkend s návštěvou horolezecké stěny
 • Asistentské setkání
 • Chaloupka pro vedoucí – Tajemná země
 • Pouť k Porta Coeli
 • Pouťování v Deštné

Prázdninové chaloupky


V průběhu letošních letních prázdnin jsme uspořádali pro děti a mládež 3 běhy 14ti denních chaloupek. Chaloupky navazují na pravidelnou činnost dětí v průběhu školního roku a jsou vždy tématicky zaměřené. Každého termínu se zúčastňuje okolo 20 dětí, proto se děti dokáží v menším počtu mnohem snadněji stmelit v kolektiv a lépe se mezi sebou mohou poznat. Také se může lépe vytvořit vztah mezi vedoucím a dítětem, což pokládáme za výhodu menšího počtu dětí. V letošním roce jsme zvolili tématiku středověku, Ameriky a dobu Rudolfa II. Na každém běhu tábora je přítomen akreditovaný zdravotník a hlavní vedoucí a dále 6 – 7 asistentů. Chaloupek se v letošním roce zúčastnilo okolo 60 dětí z Telčska a na organizaci se podílelo přes 20 asistentů.

Chaloupky:
 • Chaloupka mladší smíšená – Rytíři kulatého stolu
  • 15 dní, stanový tábor pod hradem Valečov pro děti ve věku 7 – 12 let
 • Chaloupka mladší smíšená – Šerif vs. Mafiáni
  • 14 dní, fara Morávka pro děti ve věku 7 – 12 let
 • Chaloupka starší smíšená – Doba Rudolfa II.
  • 14 dní, fara Zhoř u Jihlavy pro děti ve věku 12 – 15 let

 


Blíže o vybraných akcích

Živý betlém 2009

20. prosince 2009 se areál telčského kina proměnil v Betlémskou krajinu a příchozí mohli shlédnout, jak to bylo s narozením Ježíška. Na vlastní oči viděli, jak Maria s Josefem nemohli nalézt nocleh, dokud je jeden z pocestných neposlal alespoň do stáje, kde se narodil Syn Boží. U doutnajícího ohně pásli svá stáda pastýři, když se jim najednou zjevil anděl a zvěstoval jim velikou radost, že se narodil Král a Spasitel světa. Hned všichni spěchali do Betléma, aby se Ježíškovi také poklonili. Nezapomněli s sebou vzít i mnohé dary. Betlémská hvězda přivedla také návštěvu z dálného Východu – tři krále, kteří se přišli poklonit budoucímu králi. Přinesli s sebou cenné dary – zlato, kadidlo a myrhu. V koledách, které celé divadlo provázely, nám sbor Srdíčko připomněl vánoční atmosféru a nezbývalo, než si všichni společně zazpívat všem dobře známou koledu Narodil se Kristus Pán. Publikum odměnilo děti ohromným potleskem.
Po skončení divadla následoval další program – vánoční trhy, kde se prodávaly výrobky dětí. Děti se scházely po 4 adventní soboty, aby vyrobily značné množství výrobků z různých materiálů, za které jsme utržili 2541,– Kč, které jsme věnovali Domovu pro seniory v Telči. V klubovně čekala pro zmrzlé účinkující i diváky teplá odměna – čaj pro děti a svařák pro rodiče, který celou klubovnu nádherně provoněl. Za poslechu koled jsme vyhlásili vítěze v soutěži o Lineckou hvězdičku roku 2009 a o Nejhezčí ručně vyrobený betlém.

Tereza Pavlíčková

Víkend Stvoření světa

Víkend jsme začali stvořením hvězd, kde děti poznávaly různá souhvězdí. Aby na obloze nesvítily jenom hvězdy, byli jsme nuceni děti v noci vzbudit, aby splnily různé úkoly a tím každý získal jeden paprsek ke slunci, které jsme společně rozsvítili. Od slunečních paprsků se rozsvítil měsíc. Tím byl dokončen první den. Jelikož všude kolem bylo mnoho vod a moří, pokusili jsme se vodu oddělit od souše. Protože jsme neměli žádné nádoby, nezbylo nám nic jiného, než vodu přenášet vlastní pusou. Oblíbená hra vedoucích nazvaná fekál se rázem stala i oblíbenou hrou dětí. :o) Rázem se zahrada dostala do obležení andělů, kteří tvořili rostlinky jednu za druhou. Jen nevěděli, zda se jim to daří dobře, proto jim musely děti pomoci a vždy najít správnou rostlinu, kterou anděl před nimi stvořil. Stvořit zvířata nebylo tak jednoduché, jak se mohlo zdát. Nejprve bylo potřeba posbírat jednotlivé části zvířat, poté je poskládat, aby z nich vznikl určitý druh a nakonec bylo nejdůležitější jej předvést tak, aby ho ostatní poznali. Po stvoření všeho, co na zemi roste, plazí se a žije, chyběl stvořit už jenom člověk. Při stopovačce získaly skupinky různé části lidského těla, z kterých potom sami stvořily člověka podle své vlastní fantazie. Proto se někteří vedoucí dočkali svých opravdu podařených podobizen. Na závěr chaloupky bylo stvořeno 5 nových lidí, kteří neodmítli pozvání na večeři a strávili s námi zbývající čas víkendového pobytu. Sobotní večer zakončil táborák a nesmrtelná hra Hutututu. V neděli už nezbývalo nic jiného, než uklidit celou faru a vyhlásit výsledky soutěží, které probíhaly po celý pobyt.

Tereza Pavlíčková

Rytířská chaloupka Valečov

Do vlaku jsme nastoupili všichni plni energie a v očekávání velkých věcí, které jsme opravdu zažili!! Když jsme dojeli na místo určené a vystoupili z vlaku, přišla malinkatá přeháňka, která nám ale vůbec nevadila. Promočeni, ale s úsměvem na tváři jsme dorazili do tábora, kde jsme se zabydleli. Prozkoumali jsme tábořiště. Přestalo pršet a nadešla noc. S nocí vyšla první hvězda a s hvězdou i to očekávané dobrodružství. Do tábora přišlo divné stvoření v bílém. Jako Vědma se nám představila a světýlka jsme s ní vyvolávali. Ty nám ukázaly cestu k hrobům, kde předkové naši spí a pozůstalí na nás čekají. Rozdělili si nás do skupin: Tessáci, Catlinovci, Křižáci a Vojchovci. Druhý den nás prohnali vojáci a před králem jsme si obhájili svá území. Na večer si nás král opět zavolal k sobě a pasoval nás na pážata. Během tábora jsme také stihli zachránit šaška Chrastíka před svržením ze skály, vytvořit královskou vlajku, noční prolídku hradu, ukradnout si zbraně a pomalovat štíty, zabojovat si, krást si navzájem vlajky, rýžovat diamanty, spálit se nejen kopřivami a spousty dalšího. Třeba připravit Hospodu U Kata Mydláře, kterou nám bohužel překazila vichřice a my jsme se mohli už jen podívat na poslední západ slunce na této chaloupce, dát sbohem Černé paní z Valečova a kadibudkám. Naštěstí nejlepší řidič autobusu, jaký se mohl najít, byl ochotný pro nás dojet a odvést k rodičům, o které jsme se báli víc než o sebe. Samozřejmě jsme nezapomněli na svého Pána a pomodlili jsme se k němu tak upřímně, jak to jen šlo.

Vichřice sice překazila první část chaloupky, ale my jsme se nezalekli a po dvou dnech odpočinku jsme pokračovali dál – tentokrát na faře ve Zhoři. Zde jsme také dokončili celotáborovu hru a stali jsme se rytíři, protože jsme zachránili krále i s jeho pověstným šaškem Chrastíkem. Král nám dal za odměnu ohromný poklad a my jsme se plni dojmů a zážitků mohli vrátit ze středověku zpět do přítomnosti.

Kateřina Horníková

 


Šerif vs. Mafiáni – chaloupka Morávka

Děti se jako přistěhovalci přesouvají z Evropy dnešní doby do USA třicátých let minulého století. Málem jsou ovšem poslány zpátky, když na ně narazí místní šerif. Na poslední chvíli je ovšem „zachrání“ mafiánský don Luigi, který jim nabídne všechny potřebné doklady a azyl, budou-li pro něj pracovat. Dětem nezbývá než nabídku přijmout. Po celou dobu tábora pak plní úkoly pro mafii, zatímco policie se mezitím snaží dona usvědčit z jeho zločinů.

A tak se rozehraje hra mezi dvěma stranami zákona o důkazy a svědky…

Během chaloupky jsme „v Americe“ zvládli zdolat kanadské hranice (Lysou horu), navštívit místní lázně (aquapark a stavění finské sauny), uspořádat ples na počest příjezdu dona Petrosa (návštěva z SKM), rýžovat zlato a měnit je u směnárníka (koupání v řece Morávce) nebo jen tak náhodou být svědky tajných schůzek, obchodů či vykradení naší banky (noční hry).

Nakonec se nám přece jen podařilo spojit s místním šerifem a dona Luigiho usvědčit a odsoudit. Bohužel jsme pak byli vyhoštěni do naší rodné země. Inu, pro dobrotu na žebrotu Martina Kolmanová

Rudolf II. – chaloupka Zhoř

Zhoř u Jihlavy je již tradičním místem konání chaloupky pro starší děti ve věku 13 až 15 let. I minulé léto tomu nebylo jinak. Celé dva týdny se nesly v duchu doby císaře Rudolfa druhého. Podařilo se nám ovšem také využít příznivého počasí a uspořádat několik námořních bitev, výlet do CHKO Žďárské vrchy nebo hry bez hranic společně s místním obyvatelstvem. Nastaly i vypjaté chvíle při souboji o mistra a nově i mistryni chaloupky. Na chaloupku s vydařenou atmosférou budou všichni účastníci jistě rádi vzpomínat.

Vladimír Smrčka

 


Vzdělávání


Volnočasový program pro děti a mládež připravují výhradně dobrovolníci, které se snažíme posílat na různá školení a pořádat pro ně víkendy zaměřené na vzdělávání.

V letošním roce jsme uspořádali víkend pro asistenty, kde proběhly přednášky na téma pedagogiky, psychologie či jak připravovat duchovní témátka na chaloupkách.

Na chaloupkách je vždy přítomen hlavní vedoucí, který úspěšně absolvoval kurz Školení hlavních vedoucích akreditovaný MŠMT. Dále je na akcích přítomen zdravotník, který absolvoval kurz Příprava zdravotníků akreditovaný MŠMT. V roce 2009 se nám podařilo rozšířit řady zdravotníků, kdy jeden dobrovolník úspěšně absolvoval výše zmiňovaný zdravotnický kurz.

Organizační struktura


V září se uskutečnila valná hromada činných členů, která přijala rezignaci dosavadního předsedy Mgr. Martina Kohoutka na post předsedy. Rozhodl se na tuto funkci rezignovat z osobních a především časových důvodů. O jeho nástupci se hlasovalo tajným hlasováním ve třech kolech. V závěrečném hlasování se předsedkyní SKM Telč stala Tereza Pavlíčková.

Stávající organizační struktura SKM Telč vypadá následovně:
 • Předseda - Tereza Pavlíčková
 • Místopředseda – Jan Pavlíček
 • Rada klubu – Zdeňka Pokorná, Vladimír Smrčka, Martina Kolmanová

Valné hromady se účastní všichni činní členové, což jsou dobrovolníci starší 15 let, kteří řádně vyplnili přihlášku k činnému členství a tím získali právo účasti na rozhodování o klubových záležitostech.

Personální zajištění projektů


Volnočasové aktivity a veškerý program pro děti a mládež je v rámci SKM Telč zajištěn prostřednictvím dobrovolných pracovníků, v současné době v počtu cca 30 osob. Jsou jimi studenti SŠ, VŠ i osoby již zaměstnané. Řady dobrovolníků se nám daří stále rozšiřovat. Veškerou činnost dělají ve svém volném čase bez nároku na honorář.

Každý dobrovolník musí být osoba starší 15 let. Nejprve pomáhá při organizačním zajišťování jednotlivých akcí jako asistent. Řídit jednotlivé akce mohou dobrovolníci starší 18 let. Mezi nimi je několik studentů škol se zaměřením na pedagogiku, psychologii či speciální pedagogiku. Na táborech je vždy přítomen hlavní vedoucí, který úspěšně absolvoval kurz Školení hlavních vedoucích akreditovaný MŠMT. Dále je na akcích přítomen zdravotník, který absolvoval kurz Příprava zdravotníků akreditovaný MŠMT.

Prezentace organizace na veřejnosti


Již v předchozím roce vznikly webové stránky našeho klubu www.mladeznici.cz, které se nám daří dále zdokonalovat. Rodiče i děti zde mohou nalézat informace o chystaných akcích a zavzpomínat na proběhlé akce díky různým článkům. Také jsme se snažili pravidelně dopisovat do místního Farního věstníku a Telčských listů, kde jsme také informovali o proběhlých či chystaných akcích.

Plán činnosti na rok 2010

V roce 2010 bychom rádi zachovali stávající aktivity a pokusili se rozšířit nabídku i o další akce, jakými jsou například Cesta vlakem kolem Rakouska nebo sportovní turnaje mezi okolními farnostmi. Plánujeme také spolupráci s nedalekou třešťskou farností, odkud bychom chtěli rozšířit řady našich dobrovolníků a nabídku pořádaných akcí. V roce 2010 bychom také rádi navázali vztahy s novým ústředím SHM.


Ekonomické ukazatele

 

Závěrka účetnictví - vedené ve zjednodušené formě:

Majetek

Na začátku období

Na konci období

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Peněžní prostředky v hotovosti

3496

148

Peněžní prostředky na bankovních účtech

1328

36157

Cenné papíry a peněžní vklady

0

0

Zásoby

0

0

Pohledávky (bez půjček)

0

0

Úvěry a půjčky (poskytnuté)

0

0

Aktivní opravná položka

0

0

Majetek celkem

4824

36305

Kontrolní číslo

0

0

Závazky

0

0

Závazky (bez úvěrů a půjček)

0

0

Úvěry a půjčky (přijaté)

0

0

Pasivní opravná položka

0

0

Rezervy

0

0

Závazky celkem

0

0

Rozdíl (jmění)

0

0

Kontrolní číslo

0

0

Výkaz o příjmech a výdajích:

Oddíl A

Příjmy, které nejsou předmětem daně

Druh

Příjmy

Výdaje

úroky z vkladů na BÚ

198

545

Dary

 


2571

Dotace

83600

 


 


 


 


A. Celkem

83798

3116

 


 


 


Oddíl B

Příjmy osvobozené

Druh

Příjmy

Výdaje

členské příspěvky

0

0

výnosy kostelních sb.

0

0

 


 


 


B. Celkem

0

0

 

Oddíl C

Hlavní činnost

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Daňové

Nedaňové

zisk +

ztráta

Kulturní a vzdělávací akce

71817

56117

 


15700

 


Volný čas dětí a mládeže

184618

279520

83600

 


11302

 


 


 


 


 


 


Celkem

256435

252037

83600

4398

 


 


 


 


 


 


 


Oddíl D

Hospodářská činnost

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Daňové

Nedaňové

zisk +

ztráta

Příjmy z reklamy

0

0

0

0

0

Příjmy z pronájmu

0

0

0

0

0

 


 


 


 


 


 


Celkem

0

0

0

0

0

 


 


 


 


 


 


Oddíl E

Celkový součet příjmů

Celkem A+B+C+D rozdíl celk. příjmů a výdajů = HV. ř. 10

Příjmy

Výdaje

HV = ř.10

 


 


340233

338753

1481

 


 


Základ daně

 


 


24538